1.14.x大部分生物eid(Json)

#8
话题创建于 · 5 帖子 · 115 浏览
 • 这是1.14.x的大部分生物EID,比如没有末影龙什么的,可供参考。

  [
    {
      "eid":4874,
  	"Name":"鸡",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":60
    },
  	{
      "eid":378,
  	"Name":"蜜蜂",
      "MinMoney":1,
      "MaxMoney":10
    },
  	{
      "eid":4876,
  	"Name":"猪",
      "MinMoney":15,
      "MaxMoney":50
    },
    {
      "eid":4877,
  	"Name":"大肥羊",
      "MinMoney":18,
      "MaxMoney":53
    },
  	{
      "eid":21262,
  	"Name":"狼",
      "MinMoney":-10,
      "MaxMoney":-1
    },
  	{
      "eid":4892,
  	"Name":"北极熊",
      "MinMoney":-30,
      "MaxMoney":-10
    },
  	{
      "eid":21270,
  	"Name":"豹猫",
      "MinMoney":-20,
      "MaxMoney":-10
    },
  	{
      "eid":21323,
  	"Name":"猫",
      "MinMoney":-10,
      "MaxMoney":-5
    },
  	{
      "eid":4880,
  	"Name":"电铃牛",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":50
    },
  	{
      "eid":33043,
  	"Name":"蝙蝠",
      "MinMoney":1,
      "MaxMoney":10
    },
  	{
      "eid":21278,
  	"Name":"鹦鹉",
      "MinMoney":-30,
      "MaxMoney":-10
    },
  	{
      "eid":4882,
  	"Name":"兔子",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":40
    },
  	{
      "eid":2118423,
  	"Name":"马",
      "MinMoney":-30,
      "MaxMoney":-20
    },
  	{
      "eid":2118424,
  	"Name":"蠢驴",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":2118425,
  	"Name":"骡子",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":20
    },
  	{
      "eid":2186010,
  	"Name":"骷髅马",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":40
    },
  	{
      "eid":2186011,
  	"Name":"僵尸马",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":40
    },
  	{
      "eid":9071,
  	"Name":"热带鱼",
      "MinMoney":1,
      "MaxMoney":10
    },
  	{
      "eid":9072,
  	"Name":"鳕鱼汉堡",
      "MinMoney":1,
      "MaxMoney":10
    },
  	{
      "eid":9068,
  	"Name":"河豚",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":9069,
  	"Name":"鲑鱼",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":8991,
  	"Name":"海豚",
      "MinMoney":-40,
      "MaxMoney":-40
    },
  	{
      "eid":4938,
  	"Name":"海龟",
      "MinMoney":-20,
      "MaxMoney":-20
    },
  	{
      "eid":4977,
  	"Name":"熊猫",
      "MinMoney":-25,
      "MaxMoney":-25
    },
  	{
      "eid":2849,
  		"Name":"爬行者",
      "MinMoney":50,
      "MaxMoney":70
    },
  	{
      "eid":2854,
  	"Name":"末影人",
      "MinMoney":30,
      "MaxMoney":60
    },
  	{
      "eid":264999,
  	"Name":"蠢虫",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":20
    },
  	{
      "eid":1116962,
  	"Name":"骷髅",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":1116976,
  	"Name":"凋零骷髅",
      "MinMoney":30,
      "MaxMoney":65
    },
  	{
      "eid":1116974,
  	"Name":"流浪者",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":25
    },
  	{
      "eid":2853,
  	"Name":"史莱姆",
      "MinMoney":5,
      "MaxMoney":20
    },
  	{
      "eid":264995,
  	"Name":"蜘蛛",
      "MinMoney":25,
      "MaxMoney":10
    },
  	{
      "eid":199456,
  	"Name":"僵尸",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":25
    },
  	{
      "eid":68388,
  	"Name":"僵尸猪人",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":199471,
  	"Name":"剥皮者",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":25
    },
  	{
      "eid":8977,
  	"Name":"墨囊鱼",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":15
    },
  	{
      "eid":265000,
  	"Name":"洞穴蜘蛛",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":50
    },
  	{
      "eid":2861,
  	"Name":"老师",
      "MinMoney":30,
      "MaxMoney":50
    },
  	{
      "eid":2865,
  	"Name":"守卫者",
      "MinMoney":60,
      "MaxMoney":100
    },
  	{
      "eid":2866,
  	"Name":"老守卫者",
      "MinMoney":60,
      "MaxMoney":100
    },
  	{
      "eid":265015,
  	"Name":"末影螨",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
    {
      "eid":2858,
  	"Name":"岩浆怪",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":45
    },
  	{
      "eid":2857,
  	"Name":"恶魂",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":45
    },
  	{
      "eid":2859,
  	"Name":"烈焰人",
      "MinMoney":35,
      "MaxMoney":60
    },
  	{
      "eid":2870,
  	"Name":"潜匿之贝",
      "MinMoney":30,
      "MaxMoney":45
    },
  	{
      "eid":2873,
  	"Name":"卫道士",
      "MinMoney":40,
      "MaxMoney":70
    },
  	{
      "eid":2920,
  	"Name":"唤魔者",
      "MinMoney":40,
      "MaxMoney":80
    },
  	{
      "eid":2921,
  	"Name":"威克斯",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":20
    },
  	{
      "eid":16778099,
  		"Name":"村民",
      "MinMoney":-40,
      "MaxMoney":-40
    },
  	{
      "eid":1,
  	"Name":"玩家(流浪商人)",
      "MinMoney":-10,
      "MaxMoney":-10
    },
    {
      "eid":4893,
  	"Name":"流浪商人的羊驼",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":199540,
  	"Name":"僵尸村民",
      "MinMoney":10,
      "MaxMoney":30
    },
  	{
      "eid":68410,
  	"Name":"幻影",
      "MinMoney":20,
      "MaxMoney":40
    },
  	{
      "eid":2930,
  	"Name":"劫掠者",
      "MinMoney":30,
      "MaxMoney":60
    },
  	{
      "eid":2875,
  	"Name":"劫掠兽",
      "MinMoney":50,
      "MaxMoney":170
    }
  ]
  
 • 电铃牛是什么动物??

 • @mclk 哞菇 #滑稽

 • 里面的老师是什么鬼?

 • @mclk 女巫👻